Стаття 52. Надбавки, доплати та премії

1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

2. Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.

3. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця.

4. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлюється керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

5. Премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Типове положення про преміювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

6. Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

7. Премія за результатами оцінювання службової діяльності та місячна або квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», встановлюються суб’єктом призначення відповідно до цієї статті.

Право держслужбовця на надбавку за вислугу років: коли перераховують зарплату

Працівника прийнято на державну службу 06.12.2008, тож на 06.12.2013 стаж його держслужби становив 5 років. Попри це наказ про встановлення працівнику 15% надбавки за вислугу років в установі не виданий, і надалі йому нараховують надбавку 10%. Чи можна здійснити перерахунок заробітної плати? Якщо так, то з якого числа?

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення стажу державної служби» від 03.05.1994 № 283, визначено, що державним службовцям, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

Отже, з метою забезпечення прав державного службовця керівнику бюджетної установи необхідно негайно видати наказ про встановлення йому нового розміру надбавки за вислугу років та забезпечити перерахунок заробітної плати із 06.12.2013. В іншому випадку державний службовець може звернутися до суду з метою захисту своїх прав, передбачених Законом про держслужбу.

Другие материалы по теме:
процедури

З якої дати встановлювати більший відсоток надбавки за вислугу років на держслужбі

Стаж держслужби обчислюється в днях, місяцях і роках. Цього вимагає п. 5 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229.

Своєю чергою, надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу держслужбовця за кожен календарний рік стажу держслужби, але не більш ніж 50% посадового окладу (ст. 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII).

Тож у листі Мінсоцполітики від 29.05.2017 р. № 985/0/102-17/28 зазначається: оскільки стаж держслужби обчислюється, зокрема, у днях, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення (або встановлення).

Об исчислении стажа должностных лиц местного самоуправления

13.09.2017 17437 11 0

Суть вопроса

Согласно Закону от 07.06.01 г. № 2493-ІІІ «О службе в органах местного самоуправления» (далее –
Закон № 2493) условия оплаты труда должностных лиц местного самоуправления должен определять Кабмин.

На сегодня составляющей заработка лиц, которые работают или служат в органах местного само-
управления, является надбавка за выслугу лет.

Согласно нормам ст. 22 Закона № 2493 в стаж службы в ОМС засчитывается период работы на должностях, на которые распространяется действие данного Закона, а также на должностях и в органах, время работы в которых засчитывается в стаж государственной службы. Выходит, что нормативно-правовая и законодательная база относительно определения стажа должностных лиц ОМС аналогична той, которая касается госслужащих.

В период действия Закона от 16.12.93 г. № 3723-ХІІ «О государственной службе» (далее – Закон № 3723) госслужащим надбавка за выслугу лет выплачивалась в зависимости от стажа госслужбы. Поэтому согласно ст. 33 Закона № 3723 ее выплата, которая устанавливалась в процентах к должностному окладу с учетом доплаты за ранг, осуществлялась в следующих размерах: более 3 лет – 10, более 5 лет – 15, более 10 лет – 20, более 15 лет – 25, более 20 лет – 30, более 25 лет – 40 процентов.

Следовательно, в решении КМУ, на основании которого определялись условия оплаты труда
госслужащих и должностных лиц местного самоуправления (см. пп. 4 п. 3 постановления КМУ от 09.03.06 г. № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов», далее – Постановление № 268), и зафиксирована такая составляющая заработка госслужащих и должностных лиц ОМС, как надбавка за выслугу лет.

Исходя из норм ст. 22 Закона № 2493 и Порядка исчисления стажа государственной службы, утвержденного постановлением КМУ от 03.05.94 г. № 283 (далее – Порядок № 283), стаж госслужбы приобретался на должностях и в государственных органах, а также на должностях и в органах, определенных Законом № 2493 или на должностях, отнесенных Кабмином к соответствующим категориям должностей госслужбы
или должностей в ОМС.

Поскольку с 01.05.16 г. вступил в силу новый Закон от 10.12.15 г. № 889-VІІІ «О государственной службе» (далее – Закон № 889), существенно изменились принципы, по которым определяется право на получение госслужащими надбавки за выслугу лет. При этом по ст. 46 Закона № 889 в стаж госслужбы, как и ранее, продолжает засчитываться время пребывания на должностях в ОМС, предусмотренных Законом № 2493.

Действие Порядка № 283 отменено. Вместо него с 01.05.16 г. для госслужащих следует применять Порядок исчисления стажа государственной службы, утвержденный постановлением КМУ от 25.03.16 г. № 229 (далее – Порядок № 229).
Из-за того, что отдельным решением Кабмина не нормирован вопрос об исчислении стажа в органах местного самоуправления, данным Порядком пользуются в настоящий момент при исчислении стажа должностных лиц ОМС.

Важным является то, что согласно п. 8 Заключительных и переходных положений Закона № 889 и п. 6 Порядка № 229 стаж госслужбы за периоды работы до вступления в силу данного Закона должен исчисляться в порядке и на условиях, установленных на то время законодательством. Это означает, что до 01.05.16 г. (то есть до вступления в силу Закона № 889) при исчислении стажа в органах местного самоуправления следует применять нормы Порядка № 283.

Кроме должностных лиц, в штате этих органов находятся также такие категории лиц, как служащие. Им не присваиваются ранги, они не приносят Присягу должностного лица местного самоуправления (далее – Присяга).

Служащим надбавка за выслугу лет причитается согласно Положению о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам органов исполнительной власти и других государственных органов, утвержденному постановлением КМУ от 20.12.93 г. № 1049 (далее – Положение № 1049).

После внесения изменений в Порядок № 283 постановлениями КМУ от 10.11.94 г. № 758 и от 08.06.95 г. № 397 для служащих, которые при продвижении по службе заняли должности госслужащих, стаж госслужбы для предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска и назначения пенсии госслужащего исчисляется со дня назначения на должность госслужащего. Определено также, что стаж для выплаты надбавок за выслугу лет за период работы на должностях служащих исчисляется в соответствии с Положением № 1049, а за период работы на должностях госслужащих – в соответствии с данным постановлением (то есть до Порядка № 283), согласно постановлению КМУ от 08.06.95 г. № 397.

Из этого вытекает, что алгоритм исчисления стажа для служащего, который по установленной процедуре конкурса назначен на должность госслужащего или должностного лица местного самоуправления, становится другим. В многочисленных письмах Нацгосслужбы объясняется, что продвижением по службе является непосредственный переход с должности служащего на должность госслужащего в период работы в гос-
органах, предусмотренных в п. 2 Порядка № 283 и приложении к нему.

На сегодня непонятно, следует ли осуществлять исчисление стажа для определения права на получение надбавки за выслугу лет тем служащим, которые продвинуты по службе, то есть стали должностными лицами местного самоуправления. В частности, следует ли им начислять эту надбавку в период работы служащим на должностной оклад, а после приобретения статуса должностного лица – учитывать ранее приобретенный стаж служащего и продолжать исчислять его дальше, при этом надбавку начислять уже на две составляющие – на должностной оклад с учетом ранга.

Читайте так же:  Как интересно оформить стены на кухне

На практике возникают ситуации, которые из-за неурегулированности законодательных и нормативно-правовых актов разрешить сложно. Речь идет о том, что в действующем после вступления в силу Законом № 889 Порядке № 229 четко не определено, каким решением Кабмина урегулирован на данное время порядок исчисления стажа для выплаты надбавки за выслугу лет тем, кто работает или служит в органах местного самоуправления.

Есть только ссылка, что в стаж госслужбы засчитывается, в частности, время пребывания на должностях в органах местного самоуправления, предусмотренных Законом № 2493. Кроме того, в п. 8 Порядка № 229 указано: стаж госслужбы за периоды работы (службы) до вступления в силу Закона № 889 исчисляется в соответствии с п. 8 раздела ХІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 889. Но Закон № 889 не регулирует отношения в органах местного самоуправления.

Следовательно, п. 8 упомянутого раздела Закона № 889 предусматривает исчисление стажа госслужбы за период работы (службы) до вступления в силу данного Закона в порядке и на условиях, установленных на то время законодательством.

Таким образом, законодательно урегулированы только нормы в части исчисления стажа госслужбы. Об органах местного самоуправления даже не упоминается.

Как представляется, важным является определение в соответствующем решении Кабмина правомерности применения к должностным лицам органов местного самоуправления норм Порядка № 229. Ведь им определен механизм исчисления стажа госслужбы. Особенности же для тех, кто служит в органах местного самоуправления, в нем не предусмотрены, в частности, относи-
тельно выборных должностей, должностей в созданных объединенных тергромадах и т. п.

Исходя из вышеизложенного, просим предоставить ответы со ссылкой на законодательные и нормативно-правовые акты, относительно порядка исчисления стажа и алгоритма начисления надбавок за выслугу лет в следующих ситуациях.

1. Бухгалтеру сельского совета (служащий) оплата труда осуществлялась в соответствии с прил. 55
к Постановлению № 268. Исходя из стажа работы на должности 13 лет, ему выплачивалась надбавка за выслугу лет в размере 20 % к должностному окладу согласно Положению № 1049. В условиях действия Закона № 889 в феврале 2017 г. после успешного конкурсного отбора лицо назначено на должность специалиста с присвоением ему 15-го ранга должностного лица местного самоуправления. Начиная с марта т. г., ссылаясь на прекрашение действия Порядка № 283, выплата надбавки за выслугу лет прекращена. С какого времени и на основании какого нормативно-правового акта лицу должна начисляться надбавка за выслугу лет?

2. Лицо занимало должность делопроизводителя исполкома поселкового совета (служащий). В августе 2016 года его избрали секретарем поселкового совета с принятием им Присяги, то есть фактически произошло продвижение по службе. Насколько правомерным в таком случае является исчисление стажа для выплаты надбавки за выслугу лет согласно нормам Закона № 889, то есть начиная с августа т. г.? Может ли быть засчитан в этот стаж раньше приобретенный лицом стаж служащего?

Вопросы, поднятые в данном запросе, являются актуальными и из-за того, что в проекте Закона № 2489 «О службе в органах местного самоуправления», принятом Верховной Радой под № 1849-VІІІ от 09.02.17 г. (далее – Проект № 2489), возвращенном с замечаниями Президента от 21.03.17 г., среди требований к профессиональной компетентности кандидата на занятие вакантной должности служащего местного самоуправления І и ІІ категорий содержится и требование относительно имеющегося стажа службы в органах местного самоуправления. В настоящее время исчислить корректно этот стаж проблематично.

Общие требования к установлению условий оплаты труда служащих и выборных должностных лиц будут определяться государством (ст. 44 и 76 Проекта № 2489), то есть, как и ранее, должны быть утверждены Кабмином решения, включая порядок исчисления стажа службы. Конечно, в нем и будут урегулированы проблематичные вопросы. А как действовать в настоящее время?

Ответ

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы в рамках полномочий рассмотрело ваше письмо от 30 июня 2017 года № 1034/0054, которое поступило от Секретариата Кабинета Министров Украины письмом от 12 июля 2017 года № 26060/1/1-17, относительно исчисления стажа работы в органах местного самоуправления.

Согласно статье 22 Закона Украины от 7 июня 2001 года № 2493-III «О службе в органах местного самоуправления» в стаж службы в органах местного самоуправления засчитывается период работы на должностях, на которые распространяется действие данного Закона, а также на должностях и в органах, время работы в которых засчитывается в стаж государственной службы.

Следовательно, положения указанного Закона не предусматривают принятия отдельного порядка относительно исчисления стажа службы в органах местного самоуправления.

Стаж государственной службы исчисляется в соответствии со статьей 46 Закона Украины от 10 декабря 2015 года № 889-УІІІ «О государственной службе» (далее – Закон) и Порядком исчисления стажа государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 229.

Кроме того, пунктом 8 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона предусмотрено, что стаж государственной службы за периоды работы (службы) до вступления в силу данного Закона исчисляется в порядке и на условиях, установленных на то время законодательством.

Таким образом, стаж государственной службы и службы в органах местного самоуправления за периоды работы (службы, обучения) до вступления в силу Закона исчисляется в соответствии с законодательством, которое действовало до 1 мая 2016 года, а за периоды работы (службы, обучения) с 1 мая 2016 года – согласно статье 46 Закона и Порядку исчисления стажа государственной службы, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 229.

Стаж государственной службы до вступления в силу Закона исчислялся в соответствии с Порядком исчисления стажа государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 мая 1994 года № 283 (далее – Порядок), приложениями к нему и другими нормативно-правовыми актами.

Пунктом 3 Порядка было предусмотрено, что в стаж государственной службы включается время работы на должностях служащих в органах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка и приложениях к нему, если при продвижении по службе они заняли должности государственных служащих.

Продвижением по службе в понимании положений Порядка считается непосредственный переход с должности служащего на должность государственного служащего в период работы в государственных органах, которые предусмотрены в пункте 2 Порядка исчисления стажа государственной службы и приложениях к нему.

Статьей 1 Закона Украины от 16 декабря 1993 года № 3723-XII «О государственной службе» было определено, что государственная служба в Украине – это профессиональная деятельность лиц, которые занимают должности в государственных органах и их аппарате относительно практического выполнения задач и функций государства и получают заработную плату за счет государственных средств.

Эти лица были государственными служащими и имели соответствующие служебные полномочия.

До 1 мая 2016 года должности государственных служащих были отнесены к соответствующим категориям должностей статьей 25 Закона Украины от 16 декабря 1993 года № 3723-XII «О государственной службе». Отнесение имеющихся должностей государственных служащих, не перечисленных в данной статье, а также отнесение к соответствующим категориям новых должностей государственных служащих проводилось Кабинетом Министров Украины по согласованию с соответствующим государственным органом, то есть путем издания соответствующего акта Кабинета Министров Украины.

В то же время статьей 2 Закона Украины от 7 июня 2001 года № 2493-III «О службе в органах местного самоуправления» определено, что лицо, которое работает в органах местного самоуправления, имеет соответствующие должностные полномочия относительно осуществления организационно-распорядительных
и консультативно-совещательных функций и получает заработную плату за счет местного бюджета, является должностным лицом местного самоуправления.

Должности в органах местного самоуправления отнесены к соответствующим категориям должностям статьей 14 Закона Украины от 7 июня 2001 года № 2493-III «О службе в органах местного самоуправления».

Следовательно, должностные лица местного самоуправления не являются государственными служащими, а поэтому периоды работы на должностях служащих в органах местного самоуправления при переходе на должности, отнесенные к соответствующим категориям должностей органов местного самоуправления, не могут быть зачислены в стаж государственной службы.

Кроме того, замечаем, что внесение изменений в Порядок является невозможным, поскольку постановление Кабинета Министров Украины от 3 мая 1994 года № 283, которым он был утвержден, утратило силу 1 мая 2016 года.

Порядок исчисления стажа государственной службы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 229, был разработан в соответствии с положениями статьи 46 Закона, которой предусмотрен исчерпывающий перечень периодов работы (службы, обучения), которые засчитываются в стаж государственной службы.

Читайте так же:  Страховка avis

Указанный Порядок определяет только механизм исчисления стажа государственной службы.

Отдельно сообщаем, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти имеют лишь разъяснительный (информационный) характер и не устанавливают правовые нормы.

Надбавки за стаж державної служби

Деякі питання обчислення стажу для отримання права на надбавку за вислугу років

У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон), а саме статтею 22 визначено, що до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Міністерство соціальної політики України у своєму листі від 13.07.2017 р. N 1907/0/101-17/284 також нагадало, що посади в органах місцевого самоврядування віднесені до відповідних категорій посад статтею 14 зазначеного вище Закону. Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не зазначених у цій статті, до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування.

Зокрема, до стажу державної служби зараховується час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу».

За статтею 21 Закону — посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. А посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.94 р. N 250. За останньою постановою посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в цих органах 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожен наступний рік.

Строк (тривалість) додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Виникнення у посадової особи місцевого самоврядування права на додаткову оплачувану відпустку та її тривалість знаходиться у прямій залежності від наявності у неї відповідного стажу служби, а не від відпрацьованого часу у відповідному робочому році.

На підставі останнього, надання додаткової відпустки певної тривалості, а також виплата грошової компенсації за невикористану відпустку при звільненні посадової особи місцевого самоврядування залежить лише від наявності у неї стажу служби в органах місцевого самоврядування, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.94 р. N 250, що дає право на надання вказаної відпустки, а не від відпрацьованого посадовою особою місцевого самоврядування часу у відповідному робочому році.

Так, у наведеному у листі Міністерства соціальної політики Україні від 13.07.2017 р. N 1907/0/101-17/284 випадку посадова особа місцевого самоврядування, яка має стаж служби в органах місцевого самоврядування і стаж державної служби сукупно 10 років (6 і 4 роки відповідно), має право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів у порядку і на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.94 р. N 250.

Надбавки за стаж державної служби

КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробітної плати та умов праці

Визначення стажу для виплати
надбавки за вислугу років

ПИТАННЯ: Жінка з 21 травня 2001 до 1 липня 2005 р. працювала секретарем-друкаркою фінуправління міськради, одержувала надбавку за вислугу років. З 2 липня 2005 р. її призначили спеціалістом бюджетного відділу як таку, що пройшла конкурсний відбір на цю посаду. їй було надано статус посадової особи місцевого самоврядування та присвоєно відповідний ранг. Як розрахувати стаж роботи для виплати надбавки за вислугу років?

ВІДПОВІДЬ: Згідно зі ст. 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється чинність цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Порядок обчислення стажу державної служби затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р. № 283 (із змінами, далі — постанова № 283).

Цією постановою визначено порядок обчислення стажу державної служби, періоди та час роботи, що зараховуються до стажу державної служби, та перелік державних органів, період роботи в яких на посадах керівних працівників і спеціалістів зараховується до стажу такої служби.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.94 р. № 758 до стажу державної служби зараховують періоди роботи на посадах службовців в органах, зазначених п. 2 Порядку обчислення стажу державної служби та додатком до нього (затвердженого постановою № 283), якщо відбувся безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця в період роботи в державних органах, передбачених п.2.

Стаж для виплати надбавки за вислугу років у період роботи на посадах службовців обчислюють за постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.93 р. № 1049 (далі — постанова № 1049), а в період роботи на посадах державних службовців — за постановою № 283.

Особам, які під час просування по службі обіймали посади державних службовців після 8 червня 1995 р., до набуття трирічного стажу державної служби надбавка за вислугу років призначається в розмірах, установлених постановою № 1049, залежно від сумарного стажу роботи на порадах службовця і державного службовця виплачується у відсотках до посадового окладу (без урахування надбавки за ранг).

Після набуття трирічного стажу державної служби таку надбавку виплачують залежно від сумарного стажу роботи на посадах службовця та державного службовця в розмірах, установлених ч.5 ст. 33 Закону України «Про державну службу» (із урахуванням надбавки за ранг).

Заступник директора,
Алла ЛИТВИН

«Праця i зарплата» N 41 (909), 05 листопада 2014 р.
Передплатний iндекс: 30214

Надбавку не заслужили

Якщо зарплата за посадою фінансувалася коштами господарського розрахунку, то період роботи на ній до стажу держслужби не зараховується. Такий висновок зробив ВС в постанові №818/186/15, текст якої друкує «Закон і Бізнес».

Верховний Суд

Постанова

7 березня 2018 року м.Київ №818/186/15

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача — ЖЕЛТОБРЮХ І.Л.,
суддів: БІЛОУСА О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Особи 2 на постанову Сумського окружного адміністративного суду від 12.03.2015 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 27.04.2015 у справі за позовом Особи 2 до управління Міністерства внутрішніх справ у Сумській області, заступника начальника УМВС у Сумській області, Шосткинського міського відділу УМВС у Сумській області про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії, відшкодування моральної шкоди,

УСТАНОВИВ:

Особа 2 звернулася до суду з позовом до УМВС у Сумській області, заступника начальника УМВС у Сумській області, в якому просила визнати протиправними дії відповідачів щодо зменшення їй надбавки за вислугу років починаючи з 1.10.2014 із 40 до 15%, зобов’язати відповідачів здійснити перерахунок та виплату протиправно утриманої надбавки та стягнути з УМВС у Сумській області на її користь 1000,00 грн. на відшкодування моральної шкоди.

Постановою Сумського окружного адміністративного суду від 12.03.2015, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 27.04.2015, у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням суду першої та апеляційної інстанцій, позивач подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати такі рішення та прийняти нове, яким позов задовольнити. На обґрунтування вимог касаційної скарги посилається на те, що суди неповно з’ясували та не довели обставин, що мають значення для справи, а висновки, викладені в оскаржуваних рішеннях, не відповідають обставинам справи. Так, указує на те, що судами були застосовані нормативно-правові акти, які на час розгляду справи втратили чинність.

Заперечення на касаційну скаргу від відповідачів не надходили.

Так, у ході розгляду справи суди попередніх інстанцій встановили, що позивач із 25.09.78 була прийнята на посаду інспектора з обліку медвитверезника Шосткинського МУ УМВС.

З 20.05.86 до 1.11.2004 працювала начальником канцелярії Шосткинського МУ УМВС.

При цьому обидві зазначені посади позивач обіймала як вільнонайманий працівник, що підтверджується відповідними записами в трудовій книжці.

Наказом УМВС у Сумській області від 29.06.2005 Особа 2 призначена на посаду спеціаліста 2-ї категорії з режиму секретності режимно-секретного сектору Шосткинського УМВС в Сумській області.

29.12.2006 Особі 2 присвоєно 14-ий ранг державного службовця.

Починаючи з 21.08.2009 і дотепер позивач працює спеціалістом 1-ї категорії з режиму секретності РСС Шосткинського МВ УМВС у Сумській області.

Читайте так же:  Лицензия ук тула

Наказом УМВС у Сумській області від 17.03.2014 затверджено склад постійно діючої комісії по встановленню стажу роботи (державної служби), який дає робочим та службовцям право на отримання відсоткової надбавки за безперервну службу в УМВС у Сумській області.

1.10.2014 було затверджено протокол засідання комісії щодо встановлення стажу роботи (державної служби), який дає працівникам право на отримання відсоткової надбавки за безперервну службу в УМВС у Сумській області, на якому було заслухано питання про встановлення стажу роботи Особи 2. Під час засідання комісії було досліджено трудову книжку Особи 4 та інші документи, надані на підтвердження стажу безперервної роботи та встановлено, що стаж роботи Особи 2, який дає право на отримання відсоткової надбавки за безперервну роботу, становить 9 років 3 місяці та 2 дні.

Тобто на засіданні відповідної комісії було вирішено, що стаж Особи 2, який дає право на отримання відповідної надбавки, повинен обчислюватися з 29.06.2005, а тому надбавка за вислугу років позивача має становити 15%.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції, з мотивами якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що оскаржуване рішення про зменшення відсоткової надбавки за безперервну роботу в УМВС в Сумській області прийняте відповідачем обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх положень законодавства, а тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Переглянувши судові рішення в межах доводів касаційної скарги, перевіривши повноту встановлення судами фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Спірні правовідносини врегульовані такими нормативно-правовими актами, чинними на час виникнення спірних правовідносин: законом «Про державну службу» від 16.12.93 №3723-ХІІ, Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою КС від 3.05.94 №283, Методикою щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, затвердженою наказом Головного управління державної служби від 12.10.2007 №270/551.

Відповідно до приписів ст.33 закону №3723-ХІІ заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 3 роки — 10%, понад 5 — 15, понад 10 — 20, понад 15 — 25, понад 20 — 30, понад 25 років — 40%.

У п.2 порядку встановлено, що до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів у апараті органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служби, митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки, розвідувальних органів, інших органів управління військових формувань, Держспецзв’язку, адміністрації Держспецтрансслужби, державної податкової та контрольно-ревізійної служби, Держфінінспекції, її територіальних органів.

У п.1.3 та 1.4 методики визначено, що обчислений відповідно до порядку стаж державної служби застосовується, зокрема, для встановлення державним службовцям (у даному випадку колишнім особам рядового та начальницького складу та працівникам органів внутрішніх справ, які перебувають на державній службі) надбавки за вислугу років.

Документами для зарахування (включення) до стажу державної служби періоду роботи (служби) в органах внутрішніх справ є трудова книжка, копія послужного списку з особової справи особи рядового та начальницького складу та, у разі неможливості на підставі поданих документів обчислення стажу, — довідка кадрової служби органу внутрішніх справ, у якому працював (проходив службу) колишній працівник або особа рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

У п.2 методики передбачено, що зарахування роботи (служби) в органах внутрішніх справ до стажу державної служби за часів СРСР (до 24.08.91) здійснюється відповідно до абз.4 п.2 порядку, згідно з яким до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік.

Визначення належності посад працівників органів внутрішніх справ, за якими не присвоюються спеціальні звання, до посад керівних працівників або спеціалістів здійснюється на підставі положень Кваліфікаційного довідника посад службовців, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР від 14.01.69 №15, Загальносоюзного класифікатора професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 27.08.86 №016, а також посадових інструкцій працівників.

Відповідно до вищевказаних класифікаторів посада інспектора належала до посад спеціалістів, а посада начальника канцелярії — до керівних посад.

Разом з тим при обчисленні стажу слід ураховувати: якщо посада працівника або особи рядового чи начальницького складу органу внутрішніх справ не належала до апаратів перелічених вище державних органів, а перебувала в структурі підрозділів, що підпорядковувались або функціонували при вказаних управліннях (відділах) внутрішніх справ, то періоди роботи (служби) в них не зараховуються до стажу державної служби.

Методикою передбачено також, що час роботи (служби) на вказаних вище посадах керівних працівників і спеціалістів зараховується за умови, якщо фінансування заробітної плати за цими посадами здійснювалося за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

Тобто якщо заробітна плата за посадою фінансувалася за рахунок коштів господарського розрахунку, то період роботи (служби) на такій посаді до стажу державної служби не зараховується.

Таким чином, періоди роботи позивача з 25.09.78 до 20.05.86 на посаді інспектора з обліку медвитверезника Шосткинського МВ УМВС та з 20.05.86 до 1.11.2004 на посаді начальника канцелярії можуть бути зараховані до стажу державної служби за умови, що відповідні підрозділи входили до апарату Шосткинського МВ УМВС, а оплата праці за такими посадами здійснювалась з державного або місцевого бюджету, а не за рахунок госпрозрахункових коштів.

Водночас відповідно до постанов КМ «Про умови оплати праці працівників апарату органів державного управління» від 9.01.92 №10, «Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів» від 21.01.93 №35 та «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 13.12.99 №2288 посада начальника канцелярії не була передбачена у схемі посадових окладів та, відповідно, заробітна плата за такою посадою фінансувалася за рахунок коштів господарського розрахунку.

Також із Положення про медичний витверезник при відділі внутрішніх справ виконкому міської, районної ради народних депутатів, затвердженого наказом МВС СРСР від 30.05.85 №106, вбачається, що на території колишнього СРСР медвитверезники діяли саме при відділах внутрішніх справ, однак не входили до їх штату.

Враховуючи наведені вище обставини, колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що посади начальника канцелярії та інспектора з обліку медвитверезника є посадами вільного найму, а тому період роботи на цих посадах не може бути зараховано до стажу державної служби для встановлення надбавки за вислугу років.

Також колегія суддів погоджується з відмовою судів у задоволенні позовних вимог у частині стягнення з УМВС у Сумській області на користь позивача моральної шкоди з огляду на встановлену вище правомірність дій державного органу та відсутність належних доказів на обґрунтування таких вимог.

Водночас колегія суддів погоджується з доводами скаржника в частині порушення судами норм матеріального права при вирішенні справи, яке полягає в застосуванні нормативно-правих актів, які не підлягали застосуванню до спірних правовідносин як такі, що втратили чинність, а саме: класифікатори професій ДК 003:95 та ДК 003:2005.

Відповідно до ч.1 ст.351 КАС підставами для скасування судових рішень повністю або частково й ухвалення нового рішення або зміни рішення у відповідній частині є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частин.

Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що судами попередніх інстанцій правильно встановлено фактичні обставини справи та вирішено справу по суті позовних вимог, проте підстави для відмови в задоволенні позовних вимог, викладені в мотивувальній частині рішень, частково не відповідають нормам матеріального законодавства, а тому підлягають зміні шляхом виключення з мотивувальної частини рішень посилання на нечинні нормативно-правові акти.

Керуючись стст.344, 349, 351, 355, 356, 359 КАС, ВС у складі колегії суддів КАС

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Особи 2 задовольнити частково.

Постанову Сумського окружного адміністративного суду від 12.03.2015 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 27.04.2015 у справі №818/186/15 змінити в частині мотивів відмови в задоволенні позову.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.